Algemene voorwaarden Nederland

Algemene reis- en boekingsvoorwaarden Live To Travel

Inhoud

 1. Inleidende bepalingen

 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 3. Vóór het boeken van de reis

 4. Het boeken van de reis

 5. Na het boeken tot en met uitvoering van de reis
  • Annuleringen & Wijzigingen
  • Gezondheidsinformatie & Reisdocumenten
  • De reis
  • De vlucht
  • De accommodatie
  • Op de bestemming
  • Diversen

 6. Na de reis

 7. Overig

1. INLEIDENDE BEPALINGEN

In deze Algemene reis- en boekingsvoorwaarden Live To Travel hebben de volgende begrippen de hieronder vermelde betekening:

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle in het reisaanbod genoemde georganiseerde reizen worden door ons uitgevoerd. Op al deze reizen zijn de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing. In aanvulling daarop zijn onderliggende Algemene reis-en boekingsvoorwaarden Live To Travel van toepassing.

Indien u losse reismodules boekt bij verschillende reisorganisaties (losse lijndienstvluchten, autohuur of cruise), dragen wij zorg en verantwoordelijkheid voor de inkoop en levering van de diensten die met ons zijn overeengekomen. Wij kunnen in dat geval niet instaan voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van diensten van derden, noch op de aansluitingen tussen de diverse onderdelen van de diensten. Dit is slechts anders indien wij uitdrukkelijk zijn vermeld als uitvoerder van de betreffende dienst.

Deze Algemene Reisvoorwaarden zijn door ons zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaaleconomische Raad. Behoudens de toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR Reisvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

2.1: ANVR:

Live To Travel is aangesloten bij de ANVR onder nummer 4494. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. Op de reizen in de Live To Travel brochures en op de website www.livetotravel.nl, alsmede op reizen die door Live To Travel op maat worden samengesteld zijn de ANVR-Reizigersvoorwaarden
van toepassing, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven. Deze reizigersvoorwaarden staan op www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf.

2.2: SGR:

Live To Travel is aangesloten bij de SGR onder nummer 3387. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. De bijdrage SGR bedraagt per 1 januari 2021 €5,- per persoon per boeking.

2.3: Calamiteitenfonds:

Live To Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle in dit programma gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis (of een deel ervan) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegt moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis, een calamiteit tot dekking wordt altijd uitgeroepen door des stichting en is te lezen op de website van deze stichting www.calamiteitenfonds.nl.

2.4: Afwijkende voorwaarden:

Live To Travel hanteert, gezien het soort reizen dat wij aanbieden, aangepaste voorwaarden ten aanzien van de (aan)betaling en annuleringskosten. De dagprogramma’s zijn vrij gedetailleerd weergegeven om een zo goed mogelijk beeld te geven van de geplande invulling van de reis. Toch zijn er factoren die invloed kunnen hebben op de uitvoering, zoals bijvoorbeeld gewijzigde dienstregelingen, kapotte wegen, slecht weer of materiaalpech. Als bepaalde omstandigheden daartoe aanleiding geven behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om - vooraf of ter plaatse - wijzigingen in route, dagindeling, overnachtingen, vervoer of excursies aan te brengen.

U kunt er in zo'n geval natuurlijk van op aan dat wij onze uiterste best doen om de kwaliteit en het karakter van de reis zoveel mogelijk te handhaven. Eventuele extra reis- en verblijfskosten die als gevolg van overmacht situaties gemaakt worden, kunnen voor rekening van de deelnemers komen. Mocht één van de aangeboden accommodaties onverwachts niet akkoord komen dan reserveren wij voor u een gelijkwaardige, alternatieve accommodatie. Voor excursies waar Live To Travel c.q. onze lokale vertegenwoordiger niet in bemiddelt, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid. 

3. VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS

3.1: Reisaanbod Live To Travel:

De aanbieding van een georganiseerde reis (waaronder beschrijving en prijsstelling) of losse reismodules door of names ons aan het publiek openbaar gemaakt in een gedrukte brochure, op een
website of via andere kanalen.

3.2: Minimum aantal deelnemers bij groepsreizen:

Bij een aantal van onze groepsreizen geldt een minimum aantal deelnemers. Beneden dit aantal deelnemers kan de reis niet worden uitgevoerd of zal er een toeslag in rekening worden gebracht. In geval van onvoldoende deelname zullen wij u uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de reis informeren.
Indien mogelijk zullen wij u een alternatieve reis aanbieden.

3.3: Prijzen:

Alle prijzen in onze brochures en op onze website zijn per persoon, op basis van deelname van twee personen (tenzij anders aangegeven) en in euro’s. Brandstoftoeslagen, visumkosten, verzekeringen, optionele excursies, vertrek- of veiligheidsbelastingen en persoonlijke uitgaven zijn nooit bij de reissom inbegrepen, tenzij anders aangegeven. Eventuele kinderkortingen, toeslagen voor Pasen, Kerst of Oud & Nieuw zijn niet standaard in onze reizen opgenomen. Wij zullen deze, indien van toepassing op uw reis meenemen in de prijsberekening. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke fouten. Onze offertes zijn maximaal twee weken geldig.

4. HET BOEKEN VAN DE REIS

4.1: Het maken van een boeking:

Het is minderjarigen niet toegestaan om een boeking te maken via ons contact center of op onze website. Indien een minderjarige een boeking wil maken, moet hij aantonen dat zijn ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming hebben verleend.

Het is verboden om een boeking te maken of zich te laten registreren onder een valse naam of (email)adres. Wij zijn gerechtigd om, bij boekingen die zijn gemaakt in strijd met wat in dit artikellid is bepaald, de reisovereenkomst op te zeggen, waarbij wij u de reeds betaalde reissom zullen terugbetalen onder aftrek van door ons gemaakte kosten.

4.2: Hoofdelijke aansprakelijkheid:

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met ons aangaat (de aanmelder of hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Ook voor alle andere deelnemers aan de reis die hij aanmeldt.

4.3: Aantal personen/deelnemers:

Elke boeking is beperkt tot de deelnemers zoals vermeld in de reisovereenkomst. Bewoning van een accommodatie met meer personen dan in de reisovereenkomst vermeld is niet geoorloofd.

Indien u een logee heeft (binnen het maximum toegestane aantal personen) of indien ter plaatse meer personen dan het maximum in het reisaanbod of bevestiging van de reisovereenkomst vermelde aantal personen gebruik wilt maken van de accommodatie, dient u dit vooraf aan de accommodatieverschaffer te melden. Deze is niet verplicht om dit toe te staan en kan, indien hij dit wel toestaat, hiervoor extra kosten in rekening brengen. Indien wij constateren dat u in strijd handelt met wat in dit artikel is bepaald, kunnen wij de reisovereenkomst opzeggen zonder u daarbij schadeloos te stellen en mogelijk extra kosten aan u in rekening brengen.

4.4: Preferenties en essenties:

Indien u een bepaalde voorkeur (preferentie) heeft, bijvoorbeeld voor de ligging van een kamer, dan geven wij deze aan onze lokale agent of de leverancier door. In geen geval kunnen wij een dergelijke preferentie echter aan u bevestigen, noch kunnen wij garanderen dat uw verzoek ter plaatse wordt ingewilligd. (Medische) essenties worden door Live To Travel aangevraagd, hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

4.5: Reserveringskosten:

Onze reguliere reserveringskosten bedragen €35,00 per boeking, welke in geval van wijziging en/of annulering niet worden terugbetaald.

4.6: Reserveringen buiten ons aanbod:

Indien u een product of arrangement wilt reserveren dat niet in onze brochure of op onze website wordt aangeboden (bijvoorbeeld een andere categorie kamer, een hotel of een rondreis) en/of de prijs en de beschikbaarheid voor een dergelijk product of arrangement wilt laten opvragen, dan zijn we u hierbij graag van dienst.

Wij behouden ons het recht voor om aanvragen buiten ons reguliere aanbod niet in behandeling te nemen. Voor producten die buiten ons aanbod worden geboekt, geldt tevens dat deze accommodaties en overige producten niet door onze inkopers zijn bezocht. Derhalve kan Live To Travel niet garanderen dat deze producten aan de Live To Travel kwaliteitseisen voldoen. Het recht om klachten over deze producten buiten aanbod in te dienen, komt om deze reden dan ook voor deze producten te vervallen.

4.7: Kindertarieven:

Kinderen komen voor eventuele kortingen in aanmerking indien zij meereizen met twee vol betalende volwassenen. Er geldt meestal een maximale leeftijd van 11 jaar om als kind gerekend te worden. Baby’s tot 2 jaar logeren gewoonlijk gratis bij de ouders op de kamer en krijgen meestal 90% korting op het officieel gepubliceerde vliegtarief. De bijbehorende volwassenen betalen de prijs die staat vermeld bij een tweepersoonskamer. Tevens hebben baby’s tot 2 jaar geen recht op een eigen zitplaats in het vliegtuig. Voor kinderen vanaf 2 jaar gelden per bestemming verschillende regels. Soms mogen zij gratis bij de ouders op de kamer slapen, mits gebruik wordt gemaakt van de standaard in de kamer aanwezige bedden. Op andere bestemmingen is in dat geval slechts een kinderkorting van toepassing. Op weer andere bestemmingen wordt voor de kinderen een extra bed bijgeplaatst. Soms geldt dit voor slechts 1 kind, in andere gevallen voor maximaal 2 kinderen. De maximale leeftijden waarvoor de kindervoorwaarden gelden verschillen per land en per accommodatie.

De luchtvaartmaatschappijen hanteren een maximum leeftijd van 11 jaar voor hun kinderkortingen (meestal 25%). In alle gevallen is de leeftijd op de dag van vertrek bepalend voor de van toepassing zijnde korting. De kinderen tellen nooit mee bij de bepaling van de reissom. De bijbehorende volwassenen betalen de prijs die staat vermeld bij een tweepersoonskamer en het kind krijgt hierop de van toepassing zijnde korting.

4.8: Betalingen:

Na de bevestiging van uw boeking ontvangt u een factuur waarop de details van uw boeking staan vermeld. De aanbetaling bedraagt 30% van de reissom (te vermeerderen met de volledige kosten van de vliegtickets) en dient per ommegaande te worden voldaan. Uiterlijk 6 weken voor vertrek dient u het resterende bedrag te voldoen. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. Live To Travel heeft dan het recht de kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen (aan)betalingen. Bij boeking binnen 6 weken voor vertrek moet de volledige reissom direct na ontvangst van de factuur worden voldaan.

5. NA BOEKING TOT EN MET UITVOERING VAN DE REIS

5.1 Annuleringsvoorwaarden:

Live To Travel hanteert onderstaande regels, tenzij accommodaties afwijkende annuleringskosten in rekening brengen:

5.2: Annuleringskosten afwijkend:

Voor sommige segmenten, zoals losse vliegtickets, hotelovernachtingen, transfers, cruises, autohuur, camperhuur en motorhuur zijn afwijkende annuleringskosten van toepassing. Deze worden vooraf aan u kenbaar gemaakt. Indien de hierboven bedoelde segmenten in een pakketreis zijn geboekt gelden de annuleringskosten vermeld bij 5.1. Echter, in het geval dat de annuleringskosten, welke de leverancier aan ons doorberekent voor eerdergenoemde segmenten, hoger zijn dan de kosten vermeld bij 5.1, worden de annuleringskosten met deze meerkosten verhoogd. Wij hanteren de volgende voorwaarden bij annulering:

5.3: Deelannulering:

a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een
gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is
hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Voor de hiervoor overblijvende reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd. Voor de betaling van de
gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die een reisorganisator hanteert.
c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst
voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
d. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de
oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in
mindering gebracht.

Nb. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

5.4: Wijzigingen door de Reiziger:

Indien u de reis voor vertrek wilt wijzigen, brengen wij onze reguliere wijzigingskosten van €27,00 in rekening. In het geval dat de wijzigingskosten, welke de leverancier aan ons doorberekent voor
segmenten, hoger zijn dan bovengenoemde kosten, worden de wijzigingskosten met deze meerkosten verhoogd.

5.5: Gezondheidsinformatie: Voor veel landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van de gezondheid. U dient zelfstandig na te gaan of er voor uw bestemming(en) en eventuele grensoverschrijdende excursies gezondheidsadviezen, vaccinaties of andere preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes gelden. U kunt zich hiertoe wenden tot uw GGD of tot https://www.thuisvaccinatie.nl/reisorganisaties/live-to-travel.

Indien u bepaalde geneesmiddelen regelmatig gebruikt, neemt u dan voldoende voorraad mee. Laat uw arts de naam in het Engels noteren. Gebruikt u opium houdende medicijnen, dan dient u een in het Engels gestelde doktersverklaring bij u te hebben. Ook indien uw medische situatie speciale aandacht vereist is het aan te raden een Engelstalige brief van uw arts mee te nemen. Houdt u er verder rekening mee dat behandelingswijzen per land kunnen verschillen.

5.6: Reisdocumenten:

U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen en meenemen van een geldig paspoort en eventueel visum. Let hierbij op dat uw paspoort voldoet aan de minimum geldigheidsduur die gevraagd wordt voor uw bestemming. Per 26 juni 2012 dienen alle meereizende kinderen, ongeacht de leeftijd, te beschikken over een geldig paspoort.

5.7: Reisbescheiden:

Na boeking en betaling van uw reis ontvangt u ongeveer tien dagen voor vertrek per post uw informatiepakket met reisbescheiden.
Afhankelijk van de bestemming ontvangt u ter plaatse Nederlands- of Engelstalige reisinformatie met daar waar van toepassing, vouchers van onze lokale vertegenwoordiging. Deze informatie kan ook voor u klaarliggen in het eerste hotel (vraag hier zo nodig naar).

Als u een last-minute reis (korter dan twee weken voor vertrek) heeft geboekt, dient u er rekening mee te houden dat u uw reisbescheiden digitaal per e-mail ontvangt.
Wij raden u aan uw reisbescheiden altijd op juistheid te controleren. Als daar onjuistheden in staan, dient u dit direct aan ons te melden

5.8: Reisduur:

De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in het reisaanbod is vermeld.

5.9: Rondreizen:

Bij een georganiseerde reis die een rondreis omvat, behouden wij ons het recht voor om in een vrij laat stadium of zelfs tijdens de reis één of meerdere accommodatie wijzigingen door te voeren.
Tijdens de rondreizen maken wij gebruik van accommodaties van een goede kwaliteit die voldoen aan internationale maatstaven. In een aantal gevallen is er echter geen keuze mogelijk (bijvoorbeeld wanneer u in of bij een nationaal park overnacht of een gebied bezoekt waar nog maar weinig toeristen komen) en verblijft u in eenvoudige onderkomens. Dit staat steeds bij het betreffende aanbod vermeld.

5.10: Routebeschrijving:

Indien u bij uw reisbescheiden of ter plaatse een routebeschrijving ontvangt, dan is dit slechts een routesuggestie. Hierbij is geen rekening gehouden met files, wegwerkzaamheden, wegafsluitingen en de al dan niet aanwezigheid van tolwegen.

5.11: Lokale vertegenwoordiging:

Voor vertrek ontvangt u van ons het telefoonnummer van onze plaatselijke vertegenwoordiger. Bij problemen op uw bestemming verzoeken wij u direct contact met onze vertegenwoordiging te zoeken. Een lokale vertegenwoordig(st)er spreekt meestal Engels

5.12: De vlucht:
Indien uw reis één of meer vluchten bevat, zijn op die vlucht(en) de algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert van toepassing. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

5.13: Naam op het ticket:
De naam op uw vliegticket dient overeen te komen met de naam in uw paspoort. Indien blijkt dat de naam in beide documenten niet met elkaar overeenstemt, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u te weigeren of kosten in rekening te brengen. In sommige gevallen moet een nieuw ticket worden uitgegeven. Wij vragen u om altijd de persoonsgegevens te controleren die op uw boekingsbevestiging van Live To Travel staat en eventuele fouten direct aan ons te melden. Indien wij geen tegenbericht ontvangen gaan wij ervan uit dat de persoonsgegevens kloppen en zijn wij niet aansprakelijk voor kosten die de luchtvaartmaatschappij in rekening brengt.

5.14: Vertragingen:
Door overmacht, zoals drukte in het luchtruim, stakingen (ook openbaar vervoer) of weersomstandigheden, kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door dergelijke vertragingen bij heen- of terugreis aansluitend (openbaar) vervoer niet mogelijk zijn, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.

5.15: Vermiste of vertraagde bagage:
Indien uw bagage niet of beschadigd is aangekomen op de luchthaven van aankomst, dient er te allen tijde een zogenaamd PIR-rapport te worden opgemaakt. U hebt hiervoor uw boardingpass (instapkaart) met het zogenaamde claimbiljet nodig. Gooit u deze dus niet weg voordat u hebt vastgesteld dat uw bagage (onbeschadigd) is aangekomen. Kostbare en kwetsbare artikelen (denk aan camera’s of juwelen) en medicijnen in voor de duur van de reis acceptabele hoeveelheden, dienen als handbagage in de cabine te worden meegenomen in verband met mogelijk verlies of een verlate aankomst van uw koffer. Noch de luchtvaartmaatschappij noch wij zijn aansprakelijk voor het met vertraging afleveren van uw bagage. Wij raden u aan om een reisverzekering af te sluiten voor dit soort gebeurtenissen.

5.16: Stoelreserveringen en maaltijdvoorkeur:
Om extra service te bieden voor onze klanten, kan Live To Travel bij de luchtvaartmaatschappijen die dit toestaan vooraf voorkeursstoelen in het toestel vastleggen. De luchtvaartmaatschappij behoudt zich echter altijd het recht voor hier wijzigingen in aan te brengen. Dit doen wij niet automatisch voor u, enkel wanneer u dit specifiek aanvraagt. Aan een dergelijke stoel- en maaltijdreservering kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en Live To Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de voorkeursstoelen niet kunnen worden gegarandeerd.

5.17: Accommodatie:
De beschrijving van de accommodaties in het reisaanbod is zo objectief mogelijk opgesteld. Tenzij anders staat vermeld, kunnen wij geen toezeggingen doen over het uitzicht en de ligging van uw accommodatie. Vooral in verstedelijkte gebieden kan het voorkomen dat er geen vrij uitzicht is. U dient uw accommodatie ‘als een goede huisvader’ en volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden.
U bent aansprakelijk voor alle verlies van en/of schade aan de accommodatie en/of inventaris, tenzij deze schade en/of dit verlies niet uw schuld is of voor uw rekening komt. Indien u of personen waar u verantwoordelijk voor bent, zich zodanig gedragen dat daardoor schade ontstaat, zich niet aan de huisregels van de accommodatieverschaffer of vervoerder houden, derden hinderen in het genot van hun reis, of overlast veroorzaken, behouden wij dan wel de accommodatieverschaffers of vervoerders zich het recht voor u de toegang tot uw accommodatie of het vervoermiddel te ontzeggen of u daaruit te (laten) verwijderen. Bovendien kunnen wij in dat geval de met u gesloten reisovereenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten van andere gasten.

5.18: Excursies:
Indien u op uw vakantiebestemming, via onze lokale agent of vertegenwoordig(st)er of via een andere organisatie, excursies boekt en deze lokaal afrekent vallen deze buiten onze verantwoordelijkheid.
Eventuele klachten moeten dus direct met de uitvoerende organisatie worden opgenomen.

5.19: Verzekeringen:
U bent verplicht om verzekerd op reis te gaan. Een annuleringsverzekering raden wij ten zeerste aan. Heeft u geen reisverzekering, dan kunt u die bij uw boekingskantoor afsluiten. Ook voor het afsluiten van een annuleringsverzekering kunt u bij uw boekingskantoor terecht. Mocht u een doorlopende reisof annuleringsverzekering hebben, controleert u dan uw dekking. De meeste doorlopende annuleringsverzekeringen dekken slechts een beperkt bedrag, vaak niet meer dan € 1500,- per persoon per reis!

5.20: Vakantieverwachtingen:
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander eten, anders dan thuis. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van de vakantie, maar ook een aspect om bij uw vakantieverwachtingen rekening mee te houden. De belangrijkste algemene gedragstip die wij u kunnen geven is dat u zich voortdurend bewust moet blijven gast te zijn in een ander werelddeel, niet zelden met een eeuwenoude cultuur waar men trots op is.

5.21 Klachten: Live To Travel stelt alles in werking om uw reis optimaal te laten verlopen. Het is belangrijk dat u de volgende procedure volgt indien u tijdens het verloop van uw reis problemen ervaart: u dient uw klacht eerst te melden bij uw accommodatie of onze lokale gids. Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, meldt uw klacht dan bij de lokale agent waarvan u het noodtelefoonnummer ontvangt bij uw reisdocumenten. Ten slotte is Live To Travel bereikbaar om een oplossing te vinden tijdens uw reis. Het is belangrijk dat u uw klacht direct ter plaatste meldt. Wij zullen dan onze uiterste best doen om dit bevredigend op te lossen. Indien u uw klacht pas meldt na uw terugkomst in Nederland kunnen wij u helaas niet altijd meer helpen.

6. NA DE REIS

6.1: Klachten na de reis:
Indien tekortkoming tijdens de reis niet is weggenomen of naar uw mening aanleiding geeft tot een klacht bij thuiskomst, dient u deze schriftelijk of per e-mail in te dienen bij Live To Travel.
Tekortkomingen kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de reis bij ons kenbaar worden gemaakt. Dat dient schriftelijk of per email te gebeuren. Indien deze termijn wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor de klacht niet in behandeling te nemen.

7. OVERIG

7.1: Auteursrecht:

Gegevens uit onze brochures , van onze website en andere media als ook deze Algemene reis- en boekingsvoorwaarden van Live To Travel mogen niet worden verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Live To Travel.

Laat het avontuur beginnen

 • Uw wens is onze missie
 • In-house specialisten
 • Zorgeloos genieten

Wij zijn dé touroperator van de Benelux, met een hart voor Afrika, Oceanië en Droomstranden in de Indische Oceaan, de Stille Oceaan en de Caraïben. Ons aanbod? Dat vindt u bijna in elk reiskantoor terug. En ja hoor, elk jaar toveren we de reisdromen van zo'n 10.000 reizigers om in pure realiteit!